Chatpata Chana Raita (slanutak u vrućem kiselom jogurtu)